Elementy 0

 

 

Seria Kali Musli

                                                                                                                                                              regulamin testowania

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w testowaniu – Seria Kali Musli (dalej: „TESTOWANIE”), prowadzonym przez Orientana sp. z o.o. sp.k.
z siedzibą w Warszawie 02-834 ul. Moczydłowska 65D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod numerem KRS: 0000788019, nr NIP: 9512485034 (dalej: „ORIENTANA”).
2. Testowanie prowadzony będzie w grupie ORIENTANA TO MY – marki @Orientana na Facebooku
3. Organizatorem Konkursu jest Orientana sp. z o.o. sp.k. (dalej „Organizator”).
4. Fundatorem produktów do testów jest Organizator.
5. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem uczestniczek testowania prowadzi Organizator.
6. Testowanie zostanie przeprowadzone w dniach od 24.01. do 28.02.2024.
7. Testowanie nie jest sponsorowane, administrowane ani organizowane przez portal Instagram oraz Facebook. Serwis Instagram oraz Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Testowanie. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Testowaniem powinny być kierowane do Organizatora. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram/Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram/Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
§ 2 Uczestnicy konkursu
Uczestnikami Testowania może być wyłącznie osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. jest pełnoletnia
3. jest uczestnikiem grupy Orientana to MY na Facebooku
4. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
5. zapoznała się z Regulaminem Testowania i akceptuje jego postanowienia,
6. Decyduje się wziąć udział w testowaniu produktów do cery wrażliwej: seria Kali Musli i po testach jest gotowa przesłać zdjęcia PRZED rozpoczęciem testowania i PO.

7. Zgadza się na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem przekazując prawa autorskie do zdjęć dla Organizatora. Zdjęcia umieszczane będą na : Strona internetowa www.orientana.pl , Instagram i Facebook @Orientana, w celach organicznych i reklamowych.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 7 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
§ 3 Zadanie na Testowanie
Zadanie w Testowaniu polega na:
1. Zgłoszeniu chęci udziału pod postem na grupie Orientana to MY.
2. Wysłanie zdjęć PRZED i PO – przed rozpoczęciem kuracji oraz 30 dni po, w celu sprawdzenia efektów działania produktu. Wysyłka odbędzie się poprzez drogę mailową.
3. Ze wszystkich zgłoszeń wybierzemy 10 osób
4. Uczestnikom nie przysługuje wymiana produktu na gotówkę ani na inny produkt.
5. Wybrane osoby zostaną powiadomione w wiadomości prywatnej o udziale w TESTOWANIU.
6. Warunkiem otrzymania produktu do testowania jest przekazanie w prywatnej wiadomości danych do wysyłki nagrody takich jak imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) i numer telefonu (dla kuriera).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy.
8. Prawidłowe wykonanie Zadania jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Testowania zgłoszeń:
a). niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook
b). niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
c). zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
d). naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
e). zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Orientana .
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest
Orientana Sp. z o.o. sp.k.
z siedzibą w Warszawie 02-834, ul. Moczydłowska 65D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod numerem KRS: 0000788019, nr NIP: 9512485034
2. Uczestnicy Testowania akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Testowania. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
3. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Testowania.
§ 5 Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Testowania mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora:
Orientana Sp. z o.o. sp.k.
z siedzibą w Warszawie, mail biuro@orientana.pl
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Testowania dostępny jest na dysku. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Testowania, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Brakuje 119.00  złotych do darmowej dostawy.
Wróć do zakupów
0