Elementy 0

REGULAMIN KONKURSU
DZIEŃ OJCA

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w  konkursie: Dzień Ojca” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Orientana sp. z o.o. sp.k.

z siedzibą w Warszawie 02-834 ul. Moczydłowska 65D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod  numerem KRS: 0000788019, nr NIP: 9512485034 (dalej: „ORIENTANA”). i Omyu sp. z o.o. (dalej „Organizator”)

 

 1. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram i Kubki + personalizacja👉 sklep online (@kubki_patrycji) • Zdjęcia i filmy na Instagramie zwany dalej Organizatorem.
  3. Organizatorem Konkursu jest Orientana sp. z o.o. sp.k. i profil na Instagramie @kubki_patrycji
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 18.06.2024r. i trwa do 19.06.2024 r. do 12:00
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Facebook ani Instagram. Serwisy Facebook ani Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Organizator zobowiązuje się  solidarnie do zwolnienia portali Facebook i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom Facebook i Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 • 2 Uczestnicy konkursu

Uczestnikami Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
 2. jest pełnoletnia
 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków  określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z  Konkursu.
 • 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie konkursowe polega na:

 1. Polubieniu posta konkursowego
 2. Obserwacja profilu @Orientana i @kubki_patrycji na Instagramie
 3. Udzieleniu odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod potem konkursowym: Jak bardzo nie udałoCi się trafić z prezentem na Dzień Taty i dlaczego?
 4. Ze wszystkich zgłoszeń nagrodzimy 2 osoby. Do wygrania zestaw: żel do mycia twarzy, przeciwzmarszczkowy krem do twarzy, balsam po goleniu, kubek z napisem. Zwycięzcom nie przysługuje wymiana prezentów na gotówkę ani na inną nagrodę.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 19.06.2024 po godz. 13:00  w komentarzu pod postem Konkursowym oraz na Instagram Stories.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie do 20.06.2024 w prywatnej wiadomości danych do wysyłki nagrody takich jak imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) i numer telefonu oraz nr. Paczkomatu – dotyczy przewoźnika Inpost.
 7. Wysyłka nagrody odbywa się poprzez dwóch Organizatorów – Nagroda od marki Orientana i @Kubki_patrycji w dwóch różnych paczkach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy.
 9. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie  Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez @orientana z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w  Konkursie Zadań Konkursowych:
 11. a) niezgodnych z regulaminem

b). niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych  niezgodnie z zasadami Regulaminu,

c). zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d). naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

e). zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Orientana

 • 4 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu  jest

Orientana Sp. z o.o. sp.k.

z siedzibą w Warszawie 02-834, ul. Moczydłowska 65D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod numerem KRS: 0000788019, nr NIP:  9512485034

 1. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
 2. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.
 • 5 Tryb składania reklamacji
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być  składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące  konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy  Organizatora:

Orientana Sp. z o.o. sp.k.

z siedzibą w Warszawie 02-834, ul. Moczydłowska 65D, mail: biuro@orientana.pl

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na dysku. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany  Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i  wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Brakuje 119.00  złotych do darmowej dostawy.
Wróć do zakupów
0