Elementy 0

REGULAMIN KONKURSU

#DzieńDziecka

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w  konkursie: „DzieńDziecka – rady dla mojego młodego JA (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Orientana sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-834 ul. Moczydłowska 65D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod  numerem KRS: 0000788019, nr NIP: 9512485034 (dalej: „ORIENTANA”).
 1. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram https://www.instagram.com/orientana/
 2. Organizatorem Konkursu jest Orientana sp. z o.o. sp.k. (dalej „Organizator”).
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 30.05.2023 r. i trwa do 01.06.2023 r. do godziny 12:00.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Facebook ani Instagram. Serwisy Facebook ani Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Organizator zobowiązuje się  solidarnie do zwolnienia portali Facebook i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom Facebook i Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§  2 Uczestnicy konkursu

Uczestnikami Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2. jest pełnoletnia

3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków  określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z  Konkursu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

1. Zadanie konkursowe polega na:

 • Polubieniu posta konkursowego
 • Obserwowanie profilu @orientanana portalu Instagram
 • Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie 3 rady dałabyś sobie, jako małej dziewczynce?Ze wszystkich zgłoszeń nagrodzimy 3 zwycięzców:
  Każdy zwycięzca otrzyma zestaw Hello Daktyl: Delikatny żel do mycia twarzy, Rewitalizujący lotion tonizujacy, Witaminowy krem-maska,

  2. Zwycięzcom nie przysługuje wymiana prezentów na gotówkę ani na inną nagrodę.
  3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 01.06.2023 w komentarzu pod postem Konkursowy oraz na Instastories Organizatora @orientana
  4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie do 02.06.2023 w prywatnej wiadomości danych do wysyłki nagrody takich jak imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) i numer telefonu (dla kuriera) oraz opcjonalnie nr. Paczkomatu jeżeli wysyłka odbędzie drogą poprzez przewoźnika Inpost.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy.
  6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie  Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez @orientana z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

 •  niezgodnych z regulaminem
 • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych  niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 • zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Orientana

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu  jest

Orientana Sp. z o.o. sp.k.

z siedzibą w Warszawie 02-834, ul. Moczydłowska 65D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod numerem KRS: 0000788019, nr NIP:  9512485034

2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

3. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być  składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące  konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy  Organizatora:

Orientana Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-834, ul. Moczydłowska 65D, mail: biuro@orientana.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na dysku. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany  Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i  wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

————————————————————————————————————————-

REGULAMIN TESTOWANIA

#TestujeZOrientana

 § 1 Postanowienia ogólne 

Wyłącznym organizatorem oraz uprawnionym i zobowiązanym z tytułu przeprowadzenia testowania pt. „Testuję z Orientana – edycja: NATURALNY KREM POD OCZY  ŚLUZ ŚLIMAKA” zwanego dalej „Testowaniem”, jest spółka pod firmą Orientana Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (02-834), ul. Moczydłowska 65D, NIP: 9512483897, REGON: 383299686, zwana dalej „Organizatorem”. Testowanie organizowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://www.facebook.com/groups/546213249750459

Uczestnikiem Testowania (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 § 2 Zadanie dla Uczestnika

Zadanie dla Uczestnika:

 1. Wyrażenie chęci do testowania NATURALNY KREM POD OCZY  ŚLUZ ŚLIMAKA
 2. Po 30 dniach od otrzymania paczki, Uczestnik musi wyrazić swoją rzetelną opinię na temat testowanego produktu pod dedykowanym postem na grupie Orientana To My w serwisie Facebook oraz na karcie produktu naorientana.pl. Może to zrobić również w serwisie wizaz.pl w sekcji KWC – nie jest to jednak warunek konieczny.
 3. Uczestnik może dodawać materiały w formie zdjęć i video na media społecznościowe, które wyrażają opinię o produkcie, zgodnie z oznaczeniem konta marki @orientana

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Napisz komentarz pod dedykowanym postem na grupie Orientana to My, w którym zgłosisz chęć testowania. NATURALNY KREM POD OCZY ŚLUZ ŚLIMAKA otrzymuje pierwszych 70 osób, które wyrażą chęć testowania umieszczając komentarz pod postem.
 2. Każde zgłoszenie uczestnictwa do Testowania poddawane jest następującym czynnościom materialno – technicznym:
  a) moderacja zgłaszającej się osoby, pod którym to pojęciem rozumie się sprawdzenie poprawności danych zgłoszonej osoby i zadania pod kątem: rzetelności zgłoszenia, prawdziwości zgłoszenia, z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią niniejszego regulaminu;
  b) weryfikacji czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy określone w § 3 oraz przewidziane dla testowania określonego w § 2 Regulaminu.
 3. Moderacja prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku i trwa nie dłużej niż 24 godziny od chwili prawidłowego dodania zgłoszenia;
 4. Udział w Testowaniu jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 5. Każdy Zgłaszający może w ramach uczestnictwa w Testowaniu zgłosić się tylko jeden raz.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń, które nie spełniają warunków Testowania, naruszają dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 Czas i miejsce trwania Testowania

 1. Zgłoszenia do Testowania rozpoczynają się w dniu 11.05.2023 r. i trwają do 12.05.2023 r. włącznie. 
  2. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę. 
  3. Testowanie organizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 Produkty do testowania 

 1. Produktem do testowania jest NATURALNY KREM POD OCZY ŚLUZ ŚLIMAKA
  2. Testowanie produktu musi trwać 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.  
  3. Warunkiem przesłania przez Organizatora produktu do testowania jest podanie (po uprzednim wystąpieniu o ich udostępnienie przez Organizatora) następujących danych osobowych: 
  a) imienia i nazwiska Testującego; 
  b) adresu e-mail; 
  c) adresu zamieszkania Testującego; 
  d) właściwego miejscowo dla Testującego Urzędu Skarbowego; 
  e) numeru PESEL Testującego (dotyczy obywateli polskich); 
  f) numeru telefonu kontaktowego do Testującego. 
  4. Produktów przewidzianych w Testowaniu nie można zamienić na inne produkty.

 6 Prawa autorskie 

 1. Uczestnicy poprzez udział w Testowaniu jednocześnie udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej do prac wykonanych w ramach Testowania, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych); 
  2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku, o ile wizerunek jest elementem Testowania) w materiałach promocyjnych związanych z Testowanie, a także na stronach internetowych www.orientana.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 § 7 Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Uczestnik Testowania wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Testowania i celach marketingowych przez Organizatora i jednocześnie fundatora produktów do testowania, tj. Orientana Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-834), ul. Moczydłowska 65D, NIP: 9512483897, REGON: 383299686. 
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Orientana Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-834), ul. Moczydłowska 65D, NIP: 9512483897, REGON: 383299686. 
  3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych fundatorowi produktów do testowania wskazanemu w ust. 1 powyżej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
  4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Testowania, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Testowania mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w Testowaniu i otrzymania Produktu do testowania. 
  5. Uczestnikowi oraz Zgłaszającemu przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora 

 1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie podczas lub w związku z Testowania jakichkolwiek utworów bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie do nich lub wykorzystanie wizerunku osób trzecich lub ich oznaczenie na profilu Uczestnika bez ich zgody. 
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera. 
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru produktu do testowania z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Testowania. 
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 § 9 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin oraz informacje dotyczące niniejszego Testowania dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. 
  2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Testowaniu, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 7 (Prawa autorskie). 
  3. Przesyłając zgłoszenie do Testowania, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 
  4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Testowaniu. 
  5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego art. 919 – 921 oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
  6. Serwis Facebook i Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników w związku z prowadzonym Testowaniem. 
  7. Testowanie nie jest sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook i Instagram, ani z nim związany.
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Brakuje 119.00  złotych do darmowej dostawy.
Wróć do zakupów
0