Regulamin Programu Lojalnościowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ORIENTklub (dalej zwany “Programem”) prowadzonym przez Orientana Sp. z o.o. Sp. K (dalej zwana “Organizatorem”).

1.2. Niniejszy Program organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://www.orientana.pl

2. Definicje

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

2.1.2. Produkt – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Uczestnikiem a Organizatorem.

2.2. Uczestnicy Programu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Uczestnictwo w programie

3.1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

3.2. Posiadanie lub utworzenie konta w sklepie internetowym Orientana.pl jest jednoznaczne z uczestnictwem w Programie.

3.3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@orientana.pl

4. Poziomy i punkty Programu

4.1. Po uzyskaniu punktów w liczbie określonej poniżej, Uczestnik zostaje przydzielony do odpowiedniego poziomu w Programie:

  • Poziom 1 – po uzyskaniu minimum 200 punktów,
  • Poziom 2 – po uzyskaniu minimum 600 punktów,
  • Poziom 3 – po uzyskaniu minimum 1 200 punktów,
  • Poziom 4 – po uzyskaniu minimum 2 500 punktów.

4.2. Punkty są przyznawane Uczestnikowi:

4.2.1. tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w sklepie internetowym Orientana.pl, zgodnie z przelicznikiem 1 złoty wartości umowy sprzedaży Produktu = 1 Punkt przy czym nie wlicza się kosztów dostawy Produktu

oraz nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił,

4.2.2. poprzez inne aktywności w akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora w ramach Programu – na warunkach wskazanych w danej akcji.

5. Korzyści uczestnictwa w programie

5.1. W terminie 365 dni od przyznania punktów, Uczestnik jest uprawniony do ich wykorzystania jako:

5.1.1. 200 punktów = rabat 10 złotych od ceny Produktu, o ile łączna wartość zamówienia przekracza 50 złotych,

5.1.2. 50 punktów = darmowa dostawa, o ile Uczestnik posiada Poziom 3 lub wyższy,

5.1.3. 500 punktów = stały rabat 15% od ceny Produktu do wykorzystania w terminie 90 dni, o ile Uczestnik posiada Poziom 4 lub wyższy.

5.2. Rabat określony w pkt 5.1 nie dotyczy Produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym jako przecenione.

5.3. Rabat określony w pkt 5.1 nie sumuje się z rabatem przysługującym Klientowi z innego tytułu niż niniejszy Program.

5.4. Organizator może przyznać Klientowi, na odrębnie określonych zasadach, dodatkowy rabat lub nagrodę.

5.5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne formy ekwiwalentu.

6. ORIENTklub+

6.1. Użytkownik może dołączyć do Programu ORIENTklub+ poprzez podanie swojego imienia, adresu e-mail oraz kliknięciu „Dołącz do klubu” na stronie internetowej https://www.orientana.pl/orientklub

6.2. Uczestnictwo w Programie ORIENTklub+ jest bezpłatne.

6.3. Uczestnictwo w Programie ORIENTklub+ rozszerza korzyści wymienione w pkt. 5 o dodatkowe akcje prowadzone przez Organizatora w ramach Programu – na warunkach wskazanych w danej akcji.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu skutkuje odmową udziału w nim.

7.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.

7.3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@orientana.pl

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 30 września 2023 r.

8.2. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie w przypadku naruszenia lub nieuczciwego wykorzystania niniejszego regulaminu poprzez natychmiastowe usunięcie jego konta w sklepie internetowym.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

8.4. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat niniejszego Programu należy skontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@orientana.pl

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy