REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORIENTANA.PL

DEFINICJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORIENTANA.PL
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla sklepu internetowego w serwisie orientana.pl;

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem orientana.pl, którego częścią jest Sklep Internetowy, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Sprzedający – Orientana sp. z o.o.

UL. TAMKA 29/17

00-355 WARSZAWA

NIP 9512485034

KRS: 0001108984

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym będącym częścią Serwisu orientana.pl;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem orientana.pl;

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.orientana.pl, prowadzony jest przez Sprzedającego..

Adres korespondencyjny Sklepu to:

Orientana, ul. Lirowa 48, 02-387 Warszawa (poniedziałek – piątek; godz. 8-18), tel: +48221031671

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie serwisu www.orientana.pl. Dostęp do Regulaminu jest bezpłatny.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego tj. komputer, tablet, smartphone pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet.

2.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.orientana.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.5. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

2.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, która potwierdza złożenie Zamówienia.

2.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2.12. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia jeśli w przeciągu 7 dni roboczych klient nie dokona zapłaty za towar.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1 Klient może dokonać rejestracji w serwisie poprzez utworzenie konta użytkownika – w tym celu należy dokonać rejestracji konta na stronie internetowej www.orientana.pl i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.2 Prawidłowa rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.

3.4 Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: www. orientana.pl /polityka-prywatnosci.

3.5 Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji Umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego orientana.pl ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może zrobić również w panelu użytkownika.

3.6 Klient w dowolnym momencie i bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego orientana.pl.

3.7 Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego orientana.pl, Klient może złożyć na adres mailowy sklep@orientana.pl. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

3.8 Rejestracja jest bezpłatna.

3.9. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wskazanych przy Rejestracji danych osobowych.

IV. DOSTAWA

4.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Towarów bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.

4.2. Dokładamy wszelkich starań aby termin realizacji i wysyłki zamówienia był jak najszybszy. Termin wysłania przez nas zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Prawie wszystkie zamówienia wysyłamy w przeciągu 24 godzin od jego złożenia, tylko w wyjątkowych przypadkach ich realizacja może się przedłużyć.

4.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztą lub za pomocą usługi paczkomaty Inpost lub przez odbiór osobisty w zależności od wyboru Klienta. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty Klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy.

4.4 Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

a) czas dostawy w wypadku wyboru usług Poczty Polskiej wynosi około 3-5 dni roboczych na terenie Polski, a dla przesyłki zagranicznej zależy od wybranego kraju docelowego.

4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem, na konto bankowe o numerze:

ING Bank Śląski

IBAN: PL 24 1050 1025 1000 0090 3287 4688
(BIC) SWIFT: INGBPLPW

Orientana sp. z o.o.

UL. TAMKA 29/17

00-355 WARSZAWA

NIP 9512485034

KRS: 0001108984

b) płatnością w systemie PayU.

c) płatnością w systemie PayPal,

d) płatnością za pomocą karty płatniczej (Visa i Mastercard).

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1 Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: sklep@orientana.pl; lub pocztą tradycyjną na adres: Orientana, ul. Lirowa 48, 02-387 Warszawa). Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednakże skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia zamieszczony jest w Serwisie internetowym.

6.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4 Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

b) Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

c) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d) Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

e) W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

g) Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:

Orientana, ul. Lirowa 48, 02-387 Warszawa.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

7.1. Prawo przewiduje odpowiedzialności sprzedającego za zgodność świadczenia z umową. Sprzedający odpowiada wobec Klienta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnymi ustawie o prawach konsumenta.

7.2. Reklamacje, należy kierować mailowo na adres sklep@orientana.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Orientana, ul. Lirowa 48, 02-387 Warszawa. Orientana zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7.3. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres Sklepu: Orientana, ul. Lirowa 48, 02-387 Warszawa. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

7.4. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

7.5. Sprzedający nie jest producentem Towarów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że treść nowego Regulaminu zaczyna obowiązywać do zamówień złożonych od dnia zamieszczenia go w Serwisie internetowym.

8.2 W razie sporu ze Sprzedającym lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. 2016 poz. 1823). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3 Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

8.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego lub podmiotem, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego ani podmiotem, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy