Elementy 0

REGULAMIN NEWSLETTERA

Regulamin określa zasady realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną Orientana sp. z o.o. sp.k. ul. Moczydłowska 65D, 02-834 Warszawa,  NIP: 9512485034, REGON 383446443 (dalej Usługodawca).

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez Usługobiorcę.

Usługobiorca – osoba, która korzysta z  newslettera wysyłanego przez Usługodawcę.

Usługa – świadczenie realizowane na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

Serwis – strona internetowa pod adresem orientana.pl

Zasady świadczenie Usługi

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
 2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych niezbędne dane osobowe w zakresie imienia oraz adresu e-mail.
 3. Usługobiorca może wskazać inne dane, jak data urodzenia, czy informacje dotyczące skóry oraz potrzeb kosmetycznych, w celu otrzymania dodatkowej niespodzianki w dniu urodzin lub wsparcia w zakresie doboru kosmetyków, jednakże ich podanie nie jest obowiązkowe.
 4. Usługa jest świadczona wyłącznie Usługobiorcom, czyli osobom które:
  1. Podały swoje dane w celu skorzystania z Usługi,
  2. Zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
  3. Zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez podanie swoich danych przez dostępny w Serwisie formularz i przesłanie ich do Usługodawcy.
  4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji o charakterze marketingowym oraz informacji handlowych.
 5. Realizacja Usługi newslettera odbywa się poprzez  wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 6. Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Usługobiorcy w ramach Serwisu (np. odsłony oraz czas wyświetlania) służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści Serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla Usługobiorcy

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową;
  3. konto poczty e-mail.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: sklep@orientana.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Zrezygnowanie z Usługi

 1. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w link dostępny w wysyłanym przez Usługodawcę newsletterze.
 2.  Usługobiorca może także zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez złożenie oświadczenia woli w wiadomości o e-mail na adres sklep@orientana.pl. Usunięcie adresu e-mail oraz innych danych Usługobiorcy z bazy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca, który prowadzi działalność pod adresem: Orientana, Poleczki Business Park, Budynek Madryt, ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa (poniedziałek – piątek; godz. 9-17), tel: + 48 570 30 42 01, e-mail: sklep@orientana.pl
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług określonych niniejszym Regulaminem, a także marketing produktów i usług Usługodawcy.
 3. Podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi jest umowa z nim zawarta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. W zakresie dostarczania informacji o charakterze marketingowym podstawą przetwarzanie jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. W zakresie dodatkowych danych dotyczących stanu oraz potrzeb skóry Usługobiorcy, które mogą wskazywać na stan jego zdrowia w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzana jest dobrowolna i nieobowiązkowa zgoda wyrażona zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 6. Usługobiorca może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie realizowane przed jej wycofaniem. W tym celu wystarczy napisać e-mail lub wysłać list na dane adresowe Usługodawcy.
 7. Usługodawca udostępnia dane Usługobiorców podmiotom wspierającym działanie usług elektronicznych, w szczególności zapewniających obsługę strony internetowej, poprawne działanie poczty e-mail, wysyłanie newslettera.
 8. Dane odbiorcy newslettera będą wykorzystywane do czasu zrezygnowania z subskrypcji newslettera, wycofania zgody lub zaprzestania wysyłki newslettera przez Usługodawcę.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Podanie danych, które nie są wymagane do otrzymywania newslettera (np. daty urodzenia lub dotyczących stanu skóry) nie jest niezbędne i nie wpływa na możliwość jego otrzymania.
 10. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa UODO.
 11. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2021 i  jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Usługobiorców publikując nową treść Regulaminu na stronie, wraz z poprzednią wersją Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Usługobiorcy, a o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Usługobiorca rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Brakuje 119.00  złotych do darmowej dostawy.
Wróć do zakupów
0